Thursday, April 14, 2011

InterNaPwoWriMo 15: eararmnosematopoeia

Saroyoyoyoyoyoyoan


Saro(eyeye)an


i’ts


parrotducks


lisynaesthesia


onomatovispoeia


onomatosthesia


onomatovisposthesia


_umber


fa_ _en


=K!o'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''an'+

word

1 comment:

sandra said...

mouseatea